Algemene voorwaarden

Artikel 1. Over Stichting Simple Faith 4YEF Het doel van Stichting Simple Faith 4YEF (hierna ‘Simple Faith 4YEF’) is om het geloof te verspreiden en activiteiten te organiseren die gericht zijn op het vrijzetten van mensen in hun bestemming. Dit omvat onder andere (maar is niet beperkt tot) het organiseren en aanbieden van seminars met onderwijs over geloof, genezing, bevrijding en richting door profetie. Simple Faith 4YEF is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 76723070 en heeft een ANBI status.

Artikel 2. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud:

a. Simple Faith 4YEF: Stichting Simple Faith 4YEF (zie artikel 1).

b. Website: www.simplefaith.nl en alle (sub)domeinen beheerd en geëxploiteerd door Simple Faith 4YEF.

c. Gebruiker: gebruiker van de website of diensten van Simple Faith 4YEF.

d. Event deelnemer: Een persoon die deelneemt aan een evenement georganiseerd door Simple Faith 4YEF.

e. Gebruikerscontent: Alle informatie en materiaal dat een gebruiker aanmaakt of uploadt bij gebruik van de website, zoals (maar niet beperkt tot): conversaties, contactformulieren, foto’s en filmpjes.

f. Story: Een overzicht van alle geplaatste foto’s en video’s die bij een bepaald evenement of getuigenisbericht horen.

g. Tickets: kaartjes voor evenementen georganiseerd door Simple Faith 4YEF.

h. Giften: Geldelijke bijdragen of schenkingen die door individuen, bedrijven of andere entiteiten worden verstrekt aan Simple Faith 4YEF ter ondersteuning van haar activiteiten en doelstellingen. Giften kunnen worden gedaan via verschillende kanalen, waaronder maar niet beperkt tot directe donaties, sponsoring, fondsenwervingsevenementen en andere vormen van vrijwillige financiële steun, tevens op de website(s) van Simple Faith 4YEF.

Artikel 3. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website van Simple Faith 4YEF en op alle diensten die door Simple Faith 4YEF worden aangeboden, evenals op alle overeenkomsten die Simple Faith 4YEF aangaat voor het gebruik van de website en de diensten. Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Simple Faith 4YEF raadt iedereen die gebruik maakt van de website of van een van deze diensten aan, deze Algemene Voorwaarden vooraf te lezen. Simple Faith 4YEF is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Wij stellen bestaande gebruikers gedurende 30 dagen na wijziging en publicatie op de Website, in de gelegenheid om kennis te geven van weigering van deze wijziging. Na 30 dagen worden gebruikers geacht akkoord te zijn met de wijziging en nieuwe algemene voorwaarden. Voor gebruikers die zich aanmelden na publicatie op de website van de gewijzigde algemene voorwaarden gelden de gewijzigde algemene voorwaarden direct. Simple Faith 4YEF wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Simple Faith 4YEF, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten. Indien één van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of onverbindend wordt verklaard of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Mondelinge mededelingen, afspraken of toezeggingen zijn niet bindend, tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4. Gebruik van simplefaith.nl Simple Faith 4YEF biedt op de website een mogelijkheid aan waarop gebruikers zowel als deelnemers met elkaar in contact kunnen komen om deel te nemen aan een evenement. Simple Faith 4YEF heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker. Simple Faith 4YEF heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Simple Faith 4YEF draagt voor de inhoud van deze Gebruikerscontent geen enkele verantwoordelijkheid. Simple Faith 4YEF kan niet garanderen dat de Website te allen tijde foutloos of ononderbroken zal functioneren. Fouten in de software kunnen voorkomen en gevolgen hebben voor het gebruik van de Website. Simple Faith 4YEF is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de Website. Simple Faith 4YEF is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onrechtmatig handelen van een Gebruiker of deelnemer. Hieronder valt onder meer het verspreiden van inbreukmakend of onrechtmatig materiaal.

Artikel 5. Gebruikerscontent Simple Faith 4YEF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Gebruikerscontent. Door het uploaden van Gebruikerscontent geeft de Gebruiker Simple Faith 4YEF een onbeperkte, wereldwijde, eeuwigdurende licentie om deze Gebruikerscontent te gebruiken, te publiceren, te verveelvoudigen, te distribueren en aan te passen, zonder dat de Gebruiker hiervoor een vergoeding ontvangt. De Gebruiker vrijwaart Simple Faith 4YEF tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de Gebruikerscontent inbreuk maakt op enig recht van die derden, waaronder mede maar niet uitsluitend wordt verstaan inbreuk op auteurs-, merk- of handelsnaamrechten of persoonlijkheidsrechten. De Gebruiker zal Simple Faith 4YEF alle schade vergoeden die zij lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 6. Privacy Simple Faith 4YEF verwerkt persoonsgegevens conform haar Privacyverklaring. Door gebruik te maken van de Website en de diensten van Simple Faith 4YEF, gaat de Gebruiker akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring. Zie de pagina privacyverklaring op de website voor meer informatie.

Artikel 7. Tickets voor Evenementen van Simple Faith 4YEF Een ticket voor een evenement van Simple Faith 4YEF is persoonlijk en niet overdraagbaar. Deelname aan een evenement van Simple Faith 4YEF is vrijwillig en kan onderhevig zijn aan annuleringsvoorwaarden. Simple Faith 4YEF is gerechtigd de toegang te weigeren tot evenementen indien een ticket niet rechtmatig is verkregen of indien er een vermoeden bestaat van misbruik. De deelnemer aan evenementen van Simple Faith 4YEF stemt ermee in dat foto- en/of videomateriaal waarop de deelnemer staat en dat tijdens het evenement is gemaakt, door Simple Faith 4YEF mag worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

Artikel 8. Terugstortingsbeleid Het terugstortingsbeleid van Simple Faith 4YEF is ontworpen om transparantie en eerlijkheid te waarborgen in de omgang met financiële transacties tussen onze organisatie en onze donateurs. We streven ernaar om onze donateurs te allen tijde tevreden te stellen en tegemoet te komen aan hun behoeften, maar begrijpen ook dat er situaties kunnen ontstaan waarin een terugstorting noodzakelijk is. Zie het beleid voor terugstortingen op de website voor meer informatie.

Artikel 9. Annuleringsbeleid Het annuleringsbeleid van Simple Faith 4YEF is opgesteld om duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden en procedures met betrekking tot het annuleren van inschrijvingen, donaties of andere transacties die worden uitgevoerd via onze website of andere kanalen. Zie het annuleringsbeleid op de website voor meer informatie.

Artikel 10. Servicevoorwaarden De volgende servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de diensten en middelen die worden aangeboden door Simple Faith 4YEF. Zie de servicevoorwaarden op de website voor meer informatie.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten die Simple Faith 4YEF aangaat, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze algemene voorwaarden of met overeenkomsten die Simple Faith 4YEF aangaat, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.