Verplichte ANBI jaar informatie

Onze contactgegevens:

Stichting Simple Faith 4YEF.
Stichting Simple Faith 4YEF heeft een ANBI status.

KVK-nummer: 76723070
RSIN: 860776906

[email protected]

Statutaire doelstelling/beleidsplan

De stichting heeft ten doel:

  a. Om het koninkrijk van God meer realiteit te maken op aarde door het onderwijzen en het voorleven van het christelijk geloof en anderen te bewegen en te trainen dit ook te doen.

  b. Om te zien naar de mensen die leven in armoede wereldwijd. Daarbij word vooral de focus gelegd op energiearmoede.

  c. Organiseren van christelijke evenementen, ondersteunen van kerken, stichtingen, organisaties, activiteiten en bedrijven, om zo Gods kracht terug in de kerk te brengen.

BESTEMMING LIQUIDATIESALDO

Simple Faith 4YEF heeft geen winstoogmerk. Alles wat we met elkaar doen, betalen we door vrijwillige giften en wordt besteedt aan de kosten die de stichting maakt om ons doel te verwezenlijken. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden.  Zij hebben wel recht op een vergoeding van gemaakte kosten.  Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon beschikt over het vermogen van de stichting.

Kosten die betaald worden zijn:

 1. Locatie kosten
 2. Verplichte verzekeringen

  a. Reiskosten bestuursleden t.b.v. een project

  b. Activiteiten toekomstige projecten

 3. Sprekersvergoeding

Werkzaamheden stichting

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  a. Contact te hebben met de o.a. de energiebank

  b. Om te zien naar onze naasten voorts met gebruikmaking van alle wettige middelen.

  c. Het geven van workshops over het Woord van God.

  d. Organiseren van christelijke evenementen.

TOEKOMSTIGE PROJECTEN

Naast bovengenoemde activiteiten, zal de stichting zich gaan inzetten voor andere vormen van armoede in de maatschappij. Dit tracht de stichting door:

  a. Zich te verdiepen in vormen van armoede bij jongeren

  b. Vereenzaming van de maatschappij

ZAKELIJK BESTUUR

 1. Roxanne Harthoorn- de Kok (Voorzitter)
 2. Jolien van Roosmalen – Nabbe (Secretaris)
 3. Corné Nikkels (Penningmeester)
  • Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
  • De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
  • Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
  • Maandelijks komt het bestuur bij elkaar voor de stand van zaken te bespreken. Notulen zijn aanwezig.

Samenstelling bestuur

a. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
b. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De diverse functies kunnen ook door één persoon worden vervuld.
c. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
d. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s). Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

Bestuur taken en bevoegdheden

a. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
b. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met
algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
c. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
d. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuur organisatie

a. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
b. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt elk kwartaal een vergadering gehouden.
c. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
d. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
e. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
f. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering.
g. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
h. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur besluitvorming

a. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom nu wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
b. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
c. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
d. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
e. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
f. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
g. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Integriteitseisen

Simple Faith 4YEF werkt voornamelijk met vrijwilligers. Zij worden ingeschreven door het tekenen van een vrijwilligers formulier waarbij ze verklaren aan alle integriteitseisen (VOG) te voldoen. 

Vermogen van de stichting

Balans met toelichting waarin de vermogensopbouw van de stichting wordt verklaard. Beschrijving van de wijze van het vermogensbeheer van de instelling en afstemming daarvan met de doelstelling en het uitkeringsbeleid. Alle vermogen dat word opgebouwd is om het doel tot verwezenlijken van de stichting. Het vermogen dat overblijft na opheffen van de stichting gaat naar een ANBI met soort gelijke doelstelling. Halfjaarlijks zullen de financiële gegevens worden bijgewerkt op de website. 

Beveiliging persoonsgegevens

We hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected].

Kostenstructuur

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

02-05-23 Minipak Pro – 4YEF/Simple Faith 4YEF Pagina: 1
VerliesWinst Jaar (cum) (verdicht)

2023 / 2022:

OMSCHRIJVING DEBET KREDIT DEBET KREDIT
Verkoopkosten 2.449,95 510,48
Autokosten 2.876,73
Huisvestingskosten 7.729,32 11.582,16
Kantoorkosten 11.243,75 7.656,08
Algemene kosten 16.771,40 4.991,00
Rentekosten 341,67 206,77
Diverse baten/lasten 6.756,20 10.852,07
Omzet 8.399,13
Giften 25.565,00 25.302,00
Tienden/Offers 1.686,50 2.925,00
Resultaat: 497,74 (Winst) 5.405,85 (Winst)
Totalen: 40.720,33 40.720,33 36.154,07 36.154,07
Balans Jaar (cum) (verdicht)

2024 / 2023:

OMSCHRIJVING DEBET KREDIT DEBET KREDIT
Eigen vermogen 14.454,00 14.454,00
Liquide middelen 14.951,74 14.194,00
Tussenrekeningen 260,00
Resultaat: (Winst) 497,74
Totalen: 14.951,74 14.951,74 14.454,00 14.454,00

Terug naar Simple Faith